Staff

Hair Designer

Toru Ohashi
Toru Ohashi
Hair Designer
Akio Iwasaki
Akio Iwasaki
Hair Designer
Satomi Endo
Satomi Endo
Hair Designer
Yasutaka Kusunoki
Yasutaka Kusunoki
Hair Designer
Daiki Yamashita
Daiki Yamashita
Hair Designer
Ayaka Niioka
Ayaka Niioka
Hair Designer
Makoto Magima
Makoto Magima
Hair Designer

AssistantMisaki Yasuoka
Misaki Yasuoka
Assistant
Misato Kobayashi
Misato Kobayashi
Assistant
Madoka Hoshizaki
Madoka Hoshizaki
Assistant